Όροι Χρήσης

O παρόν διαδικτυακός τόπος www.mapfrewarranty.gr παρέχεται από την εταιρεία MAPFRE ASISTENCIA (η «Εταιρεία»). Πριν χρησιμοποιήσετε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, σας συνιστούμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης που ακολουθούν, καθώς η χρήση του www.mapfrewarranty.gr συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών. Επίσης, εφόσον προβείτε σε χρήση αυτού τεκμαίρεται και η συναίνεσή σας κατά την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την πολιτική της Εταιρείας μας στην ενότητα «Προσωπικά Δεδομένα». H Εταιρεία μας επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιήσει τους κάτωθι όρους χρήσης οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Σε κάθε περίπτωση οι νέοι όροι ισχύουν από την ανάρτησή τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η πρόσβαση και χρήση μετά τον χρόνο δημοσίευσης των νέων όρων προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Οι παρόντες όροι δεν πρέπει να συγχέονται με τους όρους ασφάλισης, οι οποίοι διέπουν την ασφαλιστική σύμβαση που τυχόν θα συναφθεί ανάμεσα στο χρήστη και τη MAPFRE ASISTENCIA και τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες, αλλά αφορούν αποκλειστικά στην χρήση της ιστοσελίδας μας. Οι επισκέπτες που κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου www.mapfrewarranty.gr συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω:

1. Αποποίηση ευθύνης

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια στη χρήση καθώς και η ακρίβεια και η εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, ωστόσο σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενό του εκτός αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά. Για τον λόγο αυτό, οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση του. Ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τον χρήστη, παρεμβολές, , εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Η Εταιρεία θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρει. Παρά ταύτα, η διαθεσιμότητά του μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, ή από άλλες αιτίες Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε, με ή χωρίς προειδοποίηση, να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά την λειτουργία ολόκληρου ή τμήματος του δικτυακού τόπου, να μεταβάλλουν την φύση και το περιεχόμενό του, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Η MAPFRE ASISTENCIA δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για πληροφορίες στον παρόντα ιστότοπο που προέρχονται από πηγές εκτός του Ομίλου MAPFRE, καθώς και για περιεχόμενο του ιστοτόπου που δεν συντάχθηκε από μέλη του Ομίλου MAPFRE. Ο μοναδικός σκοπός των συνδέσμων που εμφανίζονται στον παρόντα ιστότοπο είναι να ενημερώνουν τους χρήστες για την ύπαρξη άλλων διαδικτυακών πηγών πληροφοριών επί του θέματος, στις οποίες οι χρήστες μπορούν να συγκρίνουν τις πληροφορίες που παρέχει ο παρών ιστότοπος και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους. Σε κάθε περίπτωση, η MAPFRE ASISTENCIA δεν θα φέρει ευθύνη για το περιεχόμενων άλλων ιστοτόπων στους οποίους οδηγούν τέτοιοι σύνδεσμοι. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η πρόσβαση στις ιστοσελίδες τρίτων και περαιτέρω η χρήση των ιστοσελίδων αυτών, πραγματοποιείται με αποκλειστικώς δική του ευθύνη.

2. Ισχύουσα νομοθεσία

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τους παρόντες όρους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν την ερμηνεία τους, υπόκειται στο Ελληνικό Δίκαιο και θα επιλύεται στα Δικαστήρια της Αθήνας.

3. Mόνιμη κατοικία

Οι σελίδες του παρόντος ιστοτόπου παρέχονται για την πληροφόρηση μόνο των μόνιμων κατοίκων της Ελλάδας. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρουσιάζονται στον παρόντα ιστότοπο διατίθενται μόνο σε μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα για σκοπούς φορολογίας και δεν διατίθενται στους κατοίκους οποιωνδήποτε άλλων χωρών

4. Πνευματική ιδιοκτησία

Ο δικτυακός τόπος www.mapfrewarranty.gr χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς την δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τους χρήστες. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η MAPFRE ASISTENCIA SA έχει την πνευματική ιδιοκτησία του περιεχομένου όλων των σελίδων του ιστοτόπου. Η αναπαραγωγή όλων ή μέρους των σελίδων με οποιαδήποτε μορφή απαγορεύεται αυστηρά, με εξαίρεση την προσωρινή ψηφιακή αποθήκευση αντιγράφου με μοναδικό σκοπό την προσωπική διαδικτυακή ανάγνωση. Εφόσον τηρούνται όλοι οι κανόνες πνευματικής και άλλου είδους ιδιοκτησίας, επιτρέπεται η λήψη (download) ή εκτύπωση μεμονωμένων τμημάτων του ιστοτόπου αποκλειστικά για προσωπική χρήση και πληροφόρηση. Η ολική η μερική αναπαραγωγή, η τροποποίηση, ο διαχωρισμός, η αποσυναρμολόγηση ή μετάδοση ή χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών του παρόντος ιστοτόπου για εμπορική χρήση χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της MAPFRE ASISTENCIA SA απαγορεύεται.

5. E-mail

Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν εγγυόμαστε ότι θα λάβουμε τυχόν μήνυμα e-mail που θα μας στείλετε ή ότι το περιεχόμενο αυτού του μηνύματος δεν θα διαρρεύσει κατά τη μετάδοσή του. Αν αυτό σας προβληματίζει, ίσως είναι προτιμότερο να επικοινωνήσετε μαζί μας δια αλληλογραφίας ή τηλεφωνικά.

6. Λήψη (download)

Η πρόσβαση στον ιστότοπο της MAPFRE ASISTENCIA SA και η χρήση του γίνονται με ευθύνη του ίδιου του χρήστη. Δεν εγγυόμαστε ότι η χρήση του παρόντος ιστοτόπου ή οποιουδήποτε υλικού που λαμβάνεται από αυτόν δεν θα προκαλέσει ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία, όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) απώλεια δεδομένων ή μόλυνση Η/Υ με ιό. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία προκληθεί από την χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στον παρόντα ιστότοπο, την διακοπή του συνόλου ή τμήματος αυτού, την καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχόμενου τους, ή την ύπαρξη κάθε είδους σφαλμάτων.